Polityka Prywatności

1. Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności została wprowadzona na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Polityka dotyczy przetwarzania przez spółkę Responsappility sp. z o.o. w organizacji danych osobowych osób:

 1. odwiedzających stronę internetową spółki dostępną pod adresem https://responsappility.com (dalej „Strona”)
 2. kontaktujących się ze spółką przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub/i adresu e-mail spółki lub/i portalu LinkedIn;
 3. do których spółka wysyła treści marketingowe (po uprzednim uzyskaniu zgody);
 4. odwiedzających profil LinkedIn spółki.
 5. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Responsappility sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Gdyni  (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail [email protected] lub listownie pisząc na wskazany powyżej adres.

2. Jakie są cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. kontaktu z Tobą w odpowiedzi na Twoją wiadomość wysłaną do nas przy pomocy: formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, adresu e-mail Administratora lub serwisu LinkedIn – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. marketingu własnych produktów lub usług Administratora – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w zakresie danych osobowych osób odwiedzających profil LinkedIn Administratora w celu informowania odwiedzających o aktywności oraz świadczonych przez Administratora usługach – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu swojej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. analizy korzystania ze Strony i tworzenia statystyk – podstawą jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań w celu poprawy działania Strony oraz jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ustalenia i dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu sytuacji prawnej Administratora
 1. Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 1. zakończenia prowadzenia korespondencji z Tobą, a po tym czasie przez okres 1 roku (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 a))
 2. wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody marketingowej, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody marketingowej lub powstania uzasadnionego interesu Administratora (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 b))
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 c) i d))
 4. przedawnienia roszczeń (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 d))

3. Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 1. zakończenia prowadzenia korespondencji z Tobą, a po tym czasie przez okres 2 lat (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 a))
 2. wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody marketingowej, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody marketingowej lub powstania uzasadnionego interesu Administratora (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 b))
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 c) i d))
 4. przedawnienia roszczeń (w przypadku celu i podstawy wskazanej w pkt 2 d))

4. Do kogo moje dane mogą być przekazywane?

Twoje dane osobowe przekazujemy tylko w ramach i zgodnie z celami wskazanymi powyżej oraz w oparciu o wymienione podstawy prawne.

Odbiorami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania i obsługi systemów informatycznych, w tym hostingodawcy, dostawcy systemów pocztowych, dostawcy systemów do zarządzania projektami;
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu marketingu;
 4. podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi prawnej w zakresie toczących się postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.

5. Jakie prawa mi przysługują?

Twoje dane osobowe przekazujemy tylko w ramach i zgodnie z celami wskazanymi powyżej oraz w oparciu o wymienione podstawy prawne.

Odbiorami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania i obsługi systemów informatycznych, w tym hostingodawcy, dostawcy systemów pocztowych, dostawcy systemów do zarządzania projektami;
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu marketingu;
 4. podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi prawnej w zakresie toczących się postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.

6. Czy moje dane są poddawane profilowaniu?

Nie

7. Czy dane podaje dobrowolnie?

Tak, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam kontakt z Tobą (np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie).

8. Czy moje dane będą przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy?


Ze względu na to, że Administrator korzysta z dostawców usług informatycznych mających swoje siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W każdym przypadku, gdy przekazujemy dane poza EOG, zapewniamy Cię, że Twoje dane będą przekazywane poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Takie przekazane, jeżeli ma miejsce, odbywa się na podstawie:
a) decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w stosunku do państwa, do którego dane są przekazywane lub
b) standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
W razie gdybyś chciał otrzymać kopię standardowych klauzul umownych zawartych przez Administratora z odbiorcami lub decyzji Komisji Europejskiej w stosunku do państwa, do którego dane są przesyłane, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail wskazanym w pkt 1 niniejszej polityki.